ReadyPlanet.com
Articles
  

    การดูแลที่นอน            

 
        - พลิกหรือกลับด้านที่นอน และสลับต้านที่นอนหัว-ท้าย อย่างน้อย 1 ครั้ง
         ทุก 2-3 เดือน  เพื่อรักษาความคงตัว และให้เกิดการใช้งานของที่นอน
         ตลอด
ทุกส่วนทั้งสองด้าน 

      - แกะพลาติกที่ใช้หุ้มที่นอนออก เพื่อให้อากาศถ่ายเทภายในที่นอน

       - ควรใช้ผ้ารองกันเปื้อน เพื่อให้ที่นอนสะอาด แลดูใหม่อยู่เสมอ

      - ไม่ควรหักหรืองอที่นอนขณะเคลื่อนย้าย

      - ไม่ควรยืนหรือกระโดดบนที่นอน

      - ไม่ควรทำน้ หรือของเหลวหกรดบนที่นอน

      - ที่นอนควรวางบนเตียงนอน หรือฐานรองที่นอน (บ๊อกสปริง) เพื่อให้
         สปริงมี
ความหยืดหยุ่น และนอนนุ่มสบาย

 

                                                                                                                                                                     

 

สวีทดรีม อินเตอร์เทรด

โทร : (662) 428-9465-7
  
แฟกซ์ : (662) 428-9468

Email : sweetdream.bkk@gmail.com